Home » Novinky

Soutěž o poukazy

Středa 04.12.2019

Soutěž „o poukazy restaurace

Radniční sklípek a RS Café

Litoměřice“

Vyhrajte poukazy v soutěži, kterou si pro vás připravila restaurace Radniční

sklípek a RS Café Litoměřice.

Zúčastnit soutěže se můžete tak, že na facebookovém profilu
@Litomericko24.cz nebo na @radnicnisklipek splníte následující podmínky:
1. napíšete v komentáři k soutěžnímu příspěvku na Facebooku
@Litomericko24.cz nebo na @radnicnisklipek, komu byste výherní
poukaz věnovali nebo s kým byste šli do restaurace Radniční sklípek,
když poukaz vyhrajete
2. sledujte a lajkněte profil @radnicnisklipek a @rscafelitomerice
Zveřejněním komentáře zároveň vyjadřujete a potvrzujete svůj souhlas s
Pravidly soutěže, které najdete na webu https://www.radnicni-sklipek.cz.
Výhra:
Jeden výherce získá jeden dárkový poukaz na 500 korun do Radničního
sklípku
Další 2 výherci získají dárkový poukaz do RS Café Litoměřice
Trvání soutěže a vyhlášení výherců:
Soutěž „o poukazy restaurace Radniční sklípek a RS Café Litoměřice“ probíhá
od 4. 12. 2019 (10:00:00 hod.) do 20. 12. 2019 (12:00:00 hod.).
Výherce bude vyhlášen a kontaktován do maximálně 21.12. 2019. Výherce
bude kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy přes Facebook. Úplné
znění Pravidel této soutěže je zde https://www.radnicni-sklipek.cz.
Pravidla soutěže
Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) jsou jediným dokumentem, který závazně
upravuje pravidla spotřebitelské soutěže „ poukazy Radniční sklípek a RS
Café Litoměřice“ (dále jen „soutěž“). Soutěž je dostupná na facebookovém
profilu @radnicnisklipek nebo na profilu @Litomericko24.cz
 
1. Organizátor soutěže
Organizátor soutěže je společnost Radniční sklípek - František Kopecký,
Mírové náměstí 21/13, Česká republika, IČO: 46724061 (dále jen
„Organizátor“).
1. napíšete v komentáři k soutěžnímu příspěvku na Facebooku
@Litomericko24.cz nebo na @radnicnisklipek, komu byste výherní
poukaz věnovali nebo s kým byste šli, když poukaz vyhrajete
2. sledujte a lajkněte profil @radnicnisklipek a @rscafelitomerice
2. Termín a místo konání soutěže
Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 4. 12. 2019
(10:00:00 hod.) do 20.12. 2019 (12:00:00 hod.) (dále jen „doba konání
soutěže“ a „místo konání soutěže“).
3. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se může stát svéprávný člověk starší 15 let, jenž je
uživatelem profilu na Facebooku s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro
doručování na území České republiky, který splní všechny podmínky soutěže,
přičemž tím zároveň vyjádří a potvrdí souhlas s těmito Pravidly.
Organizátor si vyhrazuje právo v případě podezření na jednání v rozporu s
těmito Pravidly ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla
danému účastníkovi k získání výhry, takového účastníka soutěže vyloučit ze
soutěže bez nároku na výhru nebo odůvodnění. Do soutěže nebude zařazen
nebo z ní může být vyloučen soutěžící, který neuvede všechny požadované
náležitosti nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně nebo který
nepotvrdí souhlas s těmito Pravidly nebo který nesplňuje jakékoliv jiné
podmínky účasti v soutěži a dále každý takový soutěžící, u kterého bude mít
Organizátor důvodné podezření, že profil tohoto soutěžícího na sociální síti je
založen a využíván zejména za účelem účasti ve spotřebitelských soutěžích.
4. Princip a podmínky soutěže
Účastník se zapojí do soutěže o ceny tak, že v době konání soutěže splní
následující podmínky: https://www.radnicni-sklipek.cz.
1.
 
Zveřejněním komentáře zároveň vyjadřujete a potvrzujete svůj souhlas s
Pravidly soutěže, které najdete v odkazu
Do soutěže se může každý účastník může zapojit jen jednou.
Organizátor je oprávněn ověřit identitu soutěžícího při předávání výhry tak, že
vyzve soutěžícího k podpisu čestného prohlášení o tom, že splňuje podmínky
účasti v soutěži dle těchto Pravidel. Odmítnutím podpisu takového čestného
prohlášení je soutěžící vyřazen ze soutěže a výhra mu nebude předána.
Soutěžní příspěvek nesmí obsahovat žádné vulgarismy, urážky či hanobení
národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny, či být jinak v rozporu s dobrými mravy,
nesmí porušovat žádná práva jakýchkoliv třetích osob, včetně práva k
duševnímu vlastnictví a práva na ochranu osobnosti, podoby a soukromí nebo
být jinak nevhodný. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen
soutěžící, jehož soutěžní příspěvek nesplňuje podmínky dle předchozí věty.
Výherci:
Po skončení soutěže budou ze všech komentářů vybráni tři výherci.
Vyhlášení a kontaktování výherce:
Proběhne nejpozději dne 20. 12. 2019 formou soukromé zprávy na
Facebooku. Organizátor je oprávněn požádat výherce o potvrzení souhlasu s
těmito Pravidly formou odpovědi na tuto soukromou zprávu, přičemž
odmítnutím či nezasláním takového potvrzení souhlasu s těmito Pravidly je
výherce vyřazen ze soutěže a výhra mu nebude předána.
5. Výhra a její distribuce
Výherce bude Organizátorem kontaktován s informací o výhře v soutěži a o
způsobu její realizace formou soukromé zprávy na Facebooku do 21.12. 2019.
Organizátor soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře výherci.
Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře výherci ani v
případě změny Facebookovém profilu soutěžícího během doby konání
soutěže. Změny těchto údajů jsou soutěžící povinni Organizátorovi předem
oznámit. Pro účely předání výhry je Organizátor oprávněn požádat výherce o
sdělení kontaktních údajů pro zaslání výhry, tj. jméno, příjmení a adresa pro
doručování.
V případě, že z důvodů ležících nikoli na straně Organizátora soutěže nebude
možno kontaktovat soutěžícího a včas ho informovat o výhře či v případě, že
 
nebude možné výherci výhru jiným způsobem, propadá tato výhra bez
náhrady ve prospěch webu www.litomericko24.cz .
Organizátor neodpovídají dále za ztrátu, poškození, či nedoručení oznámení o
výhře nebo za ztrátu, poškození, či nedoručení výhry samotné z důvodů
spočívajících na straně soutěžícího.
 
6. Zpracování osobních údajů
Osobní údaje každého účastníka soutěže v následujícím rozsahu: jméno a
příjmení, facebookový profil a adresa pro doručování, které poskytl účastník
soutěže v rámci své účasti v soutěži budou zpracovávány Organizátorem,
jelikož toto zpracování je nezbytné z důvodu oprávněného zájmu
Organizátora, tj. pro účely realizace soutěže, informování účastníka soutěže o
výhře a předání výher. Organizátor je tak správcem těchto osobních údajů.
Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži,
informování účastníka soutěže o výhře a předání výhry (jméno a příjmení,
adresa pro doručování, facebookový profil). Výše uvedené osobní údaje
budou zpracovávány pouze po dobu trvání soutěže a na dobu nutnou pro
informování o výhře a předání výhry, nejpozději do 21. 1. 2020. Po zániku
účelu zpracování budou osobní údaje účastníka soutěže smazány, pokud pro
jejich další zpracování nebude existovat jiný právní důvod.
Účastník soutěže má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti
zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Zpracování osobních údajů
Organizátorem podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů,
který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších
členských státech Evropské Unie. Pokud účastník soutěže nabyde dojmu, že
jakékoliv zpracování jeho osobních údajů probíhá v rozporu s právními
předpisy, má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu na
ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz. Účastník soutěže může
kdykoliv kontaktovat Organizátora na adrese uvedené v hlavičce těchto
Pravidel nebo na emailové adrese: info@radnicni-sklipek.cz.
7. Ostatní podmínky soutěže
 
Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení
serverů, na kterých soutěž probíhá či narušovat nebo ohrožovat provoz těchto
serverů.
Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo
zrušit či změnit její Pravidla. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo bez udání
důvodů vyměnit ceny dle těchto Pravidel za jiné ceny, jež jsou jejich
odpovídající náhradou.
Na výhry v soutěži není právní nárok. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních
výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v
Pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a
zveřejněno v těchto Pravidlech. Účinnost této změny nastává okamžikem
zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli
škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Organizátor soutěže
neodpovídají za případné kvalitativní vady výhry.
Organizátor je oprávněn rozhodnout všechny otázky a spory týkající se této
soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Organizátor není
odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat
elektronickými prostředky. Účastník se zavazuje uvádět v soutěži pouze
pravdivé údaje.
Účastník je oprávněn použít v rámci soutěžního příspěvku pouze díla, jejichž
je autorem, k jejichž užití má řádné oprávnění (licenci), nebo díla volná či díla,
na jejichž užití se vztahují tzv. zákonné licence dle § 30 a násl. zák. č.
121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění. Dílem se pro účely těchto
pravidel rozumí dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným
fotografii či dílo audiovizuální.
Soutěž a vztahy mezi soutěžícím a organizátorem soutěže se řídí právním
řádem České republiky.
Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná v sekci Poznámky na
internetové adrese: https://www.radnicni-sklipek.cz.Radniční sklípek

Restaurace Litoměřice

Rezervace

+420 731 422 013

Datum Čas :

Jméno

Počet míst Telefon

E-mail

Restaurace Litoměřice rezervace místa

+ Přidat poznámku

Poznámka

Vaši rezervaci berte za vyřízenou až po obdržení potvrzení od nás, na Vámi zadaný kontakt. Děkujeme.